AB’nin Türkiye için oluşturduğu mali yardımlarda KOBİ’ler önemli bir rol oynuyor. AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında, hibe programı uygulamasıyla projeler destekleniyor. Bu çerçevede, destek programların öncelik alanlarında belirlenen şartlara uygun projelerden, yarışma yoluyla seçilenler, hibelerden yararlanıyor. Hibe programlarının hazırlık ve uygulamaları Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonuyla gerçekleşiyor. İhale aşamaları ise Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülüyor.

Bu programlara, ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabiliyor. KOBİ’ler ise, doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe alabiliyor.
KOBİ’lerin Desteklenmesi
Program kapsamında, tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap eden, programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebiliyor.
Örnek proje faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir:
* KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri,
* Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri,
* Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler,
* Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler,
* Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri,
* İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetler.
Proje Teklif Çağrıları Takip Edilmeli 
AB, bölgesel kalkınma programlarının her biri için, öncelik alanına göre farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapıyor. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıyı ifade ediyor. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanıyor. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içeriyor.
Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gün. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenleniyor ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler veriliyor. Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT’nin ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu  internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alıyor.
Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriliyor.
Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsıyor. Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara sahip olmasının yanı sıra teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmak değerlendirmede dikkate alınan önemli noktalar.

 

(Toplam: 37, Bugün: 1 )