Gümrük kanununun 46. Maddesi gereğince, deniz yolu ile gelen malzemelerde ambar bekleme süresi özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gündür.

Hava, kara ve demir yolu ile gelen malzemelerde ambar bekleme süresi özet beyan verildiği tarihten itibaren 20 gündür.

Malzeme antrepoya gelmiş ve antrepo beyannamesi düzenlenmiş ise süre sınırsızdır. Eğer’ ki malzeme antrepoya gelmiş ve antrepo beyannamesi yerine CMR düzenlenmişse süre 20 gündür.

Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulan eşyanın bekleme süresi 3 aydır.

Beyannamenin ithalat rejimine tabi tutulması süreyi durdurmaz 20 veya 45 günlük süre içinde malzeme gümrükten çekilmelidir,

Antrepo beyannamelerinde süre sınırsız olup ithalat rejimine tabi tutulduktan sonra süre 30 gündür. Bu süre zarfı içerisinde malzeme çekilmelidir.

Bu süre zarfı içerisinde malzeme gümrükten çekilmediği taktirde g.k. 177 maddesi gereğince eşya tasfiye rejimine tabi tutulur ve malzeme tasfiyeye ayrılır (devlet malı olur).

Mükellef eğer malzemeyi tekrar ithal etmek isterse, malzeme ile ilgili tasfiye listesi gümrükten çıkana kadar (g.k.179/1 mad.) Gümrük idaresine baş vurarak söz konusu eşyanın serbest dolaşıma tabi tutulmasını isteyip g.k. 240 maddesine göre cif kıymetinin % 1. Cezasını yatırarak malzemeyi bir ay içerisinde tekrar serbest dolaşıma alır ve varsa cezaları, ardiye masraflarını ve vergilerini yatırarak malzemeyi gümrükten çıkarır. Bir ay süre zarfı içerisinde gümrükten alınamayan eşyanın tekrar ithali mümkün değildir.

Ayrıca tasfiyeye kalan malzemeler D.İ.İ.B. Kapsamında ve geçici ithal kapsamında ithalatları yapılamaz.