Dahilde İşleme İzin Belgesi almak amacıyla yapılacak başvurular kayıtlı oldukları ve/veya firmalarının merkez veya şubelerinin bulunduğu illerdeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklere yapılacaktır. Belge düzenlenip düzenlenemeyeceği ile ilgili olarak yapılacak genel değerlendirme sırasında,

 • İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,
 • Türkiye Gümrük Bölgesindeki (Serbest Bölgeler hariç) yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi, ithal eşyasının yurtiçinden fiyat, kalite, miktar ve süre açısından temin edilebilme imkanı, rekabet gücü sağlayabilmesi, müracaat sahibi firmanın projede sunduğu üretim faaliyetini gerçekleştirebilme kapasitesi, firmanın istihdam ve üretimi göz önünde bulundurularak Dahilde İşleme Rejimi’nde belirtilen hükümlere aykırı hareket etmeyeceği hususunda kabiliyeti ve yeterliliği dikkate alınacaktır.
 • İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, mamulün rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artıran bir nitelik taşıması,
 • Firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleştirdiği performansı gibi hususlar dikkate alınacaktır. ( ilk defa belge alanlar hariç)

Firmaların Hammadde Sarfiyat Tablosu ve Dahilde İşleme Proje Formu ile diğer evrakların tanziminde uyulması gereken kurallar aşağıya çıkarılmış olup, Birliklerce yapılacak ön incelemede ve yapılacak değerlendirmede aşağıdaki kriterler esas alınacaktır. Bu kapsamda,

 • Dahilde İşleme Proje Formunda ihracı ve ithali öngörülen ürünlerin madde adı, GTİP (8-12’li bazda) uyumunun kontrol edilmesi,
 • İthali ve ihracı öngörülen ürünlerin Kapasite Raporunda yer alıp almadığı,
 • Hammadde Sarfiyat Tablosunda ihraç edilecek mamulün, Kapasite Raporunda belirtilen miktarları aşıp aşmadığı,
 • Proje Formunda ve Hammadde sarfiyat tablosu üzerinde öngörülen İhraç edilecek mamulün üretiminde kullanılan ithalat miktarı Kapasite Raporu ile uyumlu olması,
 • Hammadde Sarfiyat Tablosunda belirtilen fire oranlarının Müsteşarlığımızca belirlenen (bazı ürünler için) fire oranlarını aşmaması ve Ayrıca Döviz Kullanma Oranının (İthalat ($) / İhracat ($)) % 80’i aşıp aşmadığının kontrol edilmesi, (İkincil İşlem görmüş ürün içeren Belge başvurularında döviz kullanım oranı % 100’dür. Örneğin buğday karşılığında un ve kepek ihraç taahhüt edilmesi v.b)
 • Kapasite raporunda açıkça yer almayan ancak, ana üretim konusuyla ilgili olan maddelere ilişkin olarak 2002/6 sayılı Tebliğ ‘de belirtildiği şekliyle ekspertiz raporunun kullanılması,

hususları dikkate alınacaktır.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN EVRAKLAR LİSTESİ

 • Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek)
 • Dahilde İşleme Proje Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış
 • İhraç ürünleri ile ilgili Hammadde Sarfiyat Tablosu
 • İhraç edilen mamülün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve Sanayi Odalarınca tasdikli)

Yan sanayici tarafından kullanılması halinde

 • Yan Sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve Sanayi Odalarınca tasdikli)
 • Yan sanayici firmaya ait İmza sirküleri (Noter tasdikli)
 • Yan Sanayici ile yapılan Protokol (Taraflarca İmzalanmış)
 • Ticaret Sicil Gazetesi aslı, Noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile ticaret sicil memurluklarınca tasdikli örneği ( Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret sicil gazetelerinden her biri )
 • İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)
 • İhracatçı Birliği üyesi olduğuna dair belge (ilk kez belge müracaatında bulunan firmalar için Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile ihracat taahhüdü kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat listelerinden herhangi biri,

NOT : Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir. Ayrıca Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenebilir.

(Toplam: 21, Bugün: 1 )