1) TAŞIMA BELGELERİ

Malzemenin özelliklerini belirten ve belirlenen araca yüklenen veya yüklenecek olan malzemeler için taşıyıcı firma tarafından yerilen yükleme senedidir (taşıma belgesi).

DENİZ KONŞİMENTOSU (BILL OF LOADING)

Deniz yoluyla yapılan taşımalarda geminin kaptanı veya donatanı veya mümessili tarafından yükletene taşıma belgesi olarak konşimento verilir. Konşimentoda aşağıda yazılı bilgiler bulunur.

a) Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı,
b) Kaptanın adı ve soyadı,
c) Geminin adı ve tabiyeti,
d) Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı,
e) Alıcının adı ve soyadı veya ticaret unvanı,
f) Yükleme limanı,
g) Boşaltma limanı veya buna dair talimat alınacak yer,
h) Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alınan malların cinsi, ölçüsü, sayı veya tartısı, markaları ve dıştan belli olan hal ve mahiyetleri,
ı) Navluna ait şartlar.

Eşya, boşaltma limanında konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur. Bu kimseler malı almak için lazım gelen vasıfları haiz sayılır.

KARA KONŞİMENTOSU (CMR)

Kara nakliyatında taşıyıcılar tarafından konşimento yerine düzenlenen belgeye yük senedi (CMR) denilir. Bunlarda da aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

a) Alıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi, eşyanın gönderildiği yer ve taşıma senedinin emre yazılı olması isteniyorsa emrine şerhi,
b) Taşınacak eşyanın cinsi, ağırlığı veya adedi, paket halinde iseler paketlere yazılı numaraları ve işaretleri ve ambalajın şekli ve niteliği,
c) Gönderenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi,
d) Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi,
e) Taşıma ücreti ve ücret ödenmiş ise bu husus,
f) Taşımanın yapılacağı müddet,
g) Taraflar arasında kararlaştırılan diğer hususlar.

HAVA KONŞİMENTOSU (AIR WAYBILL)

Hava taşımalarında, aynı anlamda ve benzeri bilgileri kapsayan konşimento kullanılır.

TREN KONŞİMENTOSU (CIM/CIV)

Demiryolu ile yapılan taşımalarda ise benzeri bilgileri içeren CIM ve CIV belgeleri gibi uluslararası kabul görmüş taşıma belgeleri kullanılır.

2 – FATURA : (ithalatın olmazsa olmazı)

Alıcı ve Satıcı arasındaki ticareti sağlayan resmi belge

Fatura, kesin satışlarda, satıcı ve diğer hallerde gönderici tarafından mahallinde düzenlenmiş ve başlıca;

a) Faturanın düzenleme yeri, tarihi ve sayısı,
b) Kesin satışlarda satıcı firmanın, diğer hallerde ise satıcı veya eşyayı gönderen firmanın adı ve adresi,
c) Eşyayı satın alanın veya kesin satış dışındaki hallerde gönderilenin adı ve adresi,
d) Ödeme şartları (peşin veya vadeli gibi),
e) Satış bedeli ve teslim şartı (CIF, FOB veya diğer bir bedel gibi),
f) Eşyanın cinsi ve nev’i ve satış birimine (kilo, metre, adet, düzine gibi) göre miktarı,
g) Eşyanın birim fiyatı (1 metre, 1 kilo ve 1 adedinin fiyatı gibi),
h) Eşyanın bulunduğu kapların cins ve nev’i, marka ve numarası ve adedi,
ı) Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri,
i) Eşyanın gönderilme şekli,

Hususlarını içeren bir belgedir.

3- AYRINTILI FATURA

Ayrıntılı fatura, kıymetleri üzerinden vergiye tabi olup da birden ziyade kap içinde gelen ve aynı zamanda çeşitli cins ve kıymette olan eşyadan, her kapta aynı cins ve kıymette ne miktar eşya bulunduğunu gösteren ve faturaya uygun bir şekilde, satıcı veya gönderici tarafından mahallinde düzenlenmiş bir belgedir.

Faturalarda her kabın içinde satış birimine göre ne miktar eşya bulunduğu gösterilmediği takdirde, ayrıntılı faturanın beyanname ile birlikte idareye verilmesi gerekir.

4- ÇEKİ LİSTESİ

Çeki listesi, bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev’ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.
Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi, beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir.
Ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyaya ilişkin çeki listesinin beyan edilen eşyanın, tarife cetvelinde gösterilen vergiye esas olan, daralı ve net ağırlık, adet, baş ve hacim gibi ölçüler üzerinden hazırlanması gerekir.

5 – SİGORTA POLİÇESİ

Eşyanın serbest dolaşıma girişinde teslim şekline göre hazırlanan belgedir. (FOB; CFR gibi) Gümrüklerde İki türlü Sigorta Poliçesi Düzenlenir.

a) Tam Ziya; Gümrük için düzenlenir bu sigortadan yararlanmak için malzemelerin tamamının hasar görmüş olması gerekir.
b) Oll Risk; Malzemenin herhangi bir kısmının hasar görmesi halinde bu tip sigortadan faydalanılır.

Hiçbir şekilde sigorta poliçeleri yüklemeden sonra (Konşimentonun kesildiği tarihten) düzenlenemez düzenlenmesi halinde gümrüklerce kabul edilmez. Bir malzemeye sigorta belgesi düzenlemek zaruri değildir düzenlenmediği durumlarda malzeme kıymetinin %3 sigortaya emsal alınır.

6 – NAVLUN FATURASI

Eşyanın serbest dolaşıma girişinde teslim şekline göre hazırlanan belgedir (FOB gibi) İki ülke arasındaki malzemeyi araçta taşıma faturasıdır. Nakliyeci tarafından ilgili ithalatçı firmaya kesilir. Navlun fiyatının tespit edilememesi durumunda gümrüklerce malzeme kıymetinin %10 navlun olarak alınır.

7- KIYMET BİLDİRİM FORMU

Vergiye esas kıymetin gümrüğe beyan ve taahhüt edildiğini gösteren belgedir.

8 – A.TR BELGESİ

A.TR dolaşım belgesi , Türkiye veya toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın katma protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere ihracatçı ülke resmi kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir. (kısaca malzemenin tam veya kısmi muafiyetini sağlayan serbest dolaşım belgesi) .
A.TR belgesi vize edildiği tarihten itibaren 4. ay geçerlidir

A.B. Üye ülkeler

1) ALMANYA (FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ)
2) AVUSTURYA CUMHURİYETİ
3) BELÇİKA KRALLIĞI
4) DANİMARKA KRALLIĞI
5) FİNLANDİYA CUMHURİYETİ
6) FRANSA CUMHURİYETİ
7) HOLLANDA KRALLIĞI
8) İNGİLTERE (BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI)
9) İRLANDA
10) İSPANYA KRALLIĞI
11) İSVEÇ KRALLIĞI
12) İTALYA CUMHURİYETİ
13) LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI
14) PORTEKİZ CUMHURİYETİ
15) YUNANİSTAN CUMHURİYETİ
16) ÇEK CUMHURİYETİ
17) MACARİSTAN CUMHURİYETİ
18) ESTONYA CUMHURİYETİ
19) LETONYA CUMHURİYETİ
20) LİTVANYA CUMHURİYETİ
21) POLONYA CUMHURİYETİ
22) SLOVAKYA CUMHURİYETİ
23) SLOVENYA CUMHURİYETİ
24) MALTA CUMHURİYETİ

9 – EUR-1 Belgesi

EUR-1 belgesi Menşeili ürünlerin anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen Menşi ispat belgesidir.
EUR-1 belgesi vize edildiği tarihten itibaren 4. ay geçerlidir
(EFTA Ülkeleri Listesi)(EUR-1)

1) İsviçre
2) Norveç
1) İzlanda
2) Liechtenstein

(İkili Antlaşmalar Ülkeleri)(EUR-1 verilebilir)

1) İsrail
2) Romanya
3) Bulgaristan
4) Makedonya

10- FORM-A Belgesi

Aramızda anlaşma olan ülkeler tarafından düzenlenen özel menşei, ispat belgesidir. Bu belge ile malzeme kısmen veya tamamen gümrük vergisi muafiyeti sağlanır.
FORM-A belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerelidir.

11 – BANKA DEKONTU

Malzemenin kıymetinin yurtdışındaki ihracatçı ülkeye gönderildiğini ispat eden belgedir.
Eğer eşya vadeli Akreditif, Kabul Kredili Ödeme ve Mal Mukabili Ödeme şekli ise bu işlemle alakalı KKDF. Dekontu (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) Malzeme Fatura tutarının Döviz Alış kuru ile hesaplanmış matrahın %3 ‘dür

12 – MENŞEİ ŞEHADETNAMESİ – CERTIFICATE OF ORIGIN

Kotalı işlemlerde aranan Malzemenin üretildiği ülkeyi tevsik eden belgedir

13 – İMALATÇI BELGESİ – PRODUCKER CERTIFICATE

Anti Damping vergili işlemlerde Malzemenin üretildiği firmayı tevsik eden belgedir. Malzemenin damping oranını İmalatçı firmasına göre indirir.

14 – KOTA Belgesi.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen Miktar Kısıtlaması Belgesidir. Kota Çift Taraflı ve Tek taraflı olmak üzere ikiye ayrılır. Tek taraflı kotalarda Türkiye’nin A.B. ile birlikte yıllık ithal ihtiyaç miktarını belirleyip tek taraflı olarak müracaat edenlere eşit ve kapasitesi oranında dağıtılır. Çift Taraflı Kotalarda ise Türkiye yurt dışından gelen İhraç Lisansına (Export Decleration) göre kota dağılımı yapar.

15 – GÖZETİM BELGESİ

1/95 sayılı ortaklık konseyi kararı ile üye olduğumuz Gümrük Birliğine karşı İç piyasa dengelerinin sağlanabilmesi amacı ile Avrupa Birliğinden Bağımsız olarak uyguladığımız Kısıtlamadır.

16 – SATIŞ SÖZLEŞMESİ (SALES CONFIRMATION)

Brüksel Kıymet kodu antlaşması gereğince malzemenin kıymetini doğrulayan Satış sözleşmesi belgesidir. Mutlak surette konsolosluk tasdikli olması gerekmektedir.

17 – İHRACAT BEYANNAMESİ (EXPORT DECLERATION)

Brüksel Kıymet kodu antlaşması gereğince malzemenin kıymetini doğrulayan malzemenin Türkiye’ye ihracatında kullanılan belgedir. Mutlak surette konsolosluk tasdikli olması gerekmektedir.

18 – ELYAF DETAY BEYANI

A) DOKUMA KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI (WOVEN FABRIC FIBER DETAIL SHEET)

Dokuma kumaşlarda Serbest dolaşıma kesin girişi yapılan malzemelerle alakalı yurt dışındaki üretici firma tarafından malzeme kıymetinin doğruluğunun tevsik edilmesi amacı ile düzenlenen evraktır.

B) ÖRME KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI (KINITTED FABRIC FIBER DETAIL SHEET)

Örme kumaşlarda Serbest dolaşıma kesin girişi yapılan malzemelerle alakalı yurt dışındaki üretici firma tarafından malzeme kıymetinin doğruluğunun tevsik edilmesi amacı ile düzenlenen evraktır.

19 – KONTROL BELGESİ

Özellik arz eden malzemelerde (Gıda, Hayvan ve İnsan sağlığı, Çevre sağlığı gibi) malzemenin kontrolünün yapılması amacı ile düzenlenen belgedir. Kontrol Belgesi çıkartmak için genelde istenen evraklar;
a) Proforma fatura
b) Sağlık veya Bitki sertifikası
c) İçerik Belgesi
d) Analiz sertifikası

20 – BAKIM ONARIM SERVİS YETERLİLİK BELGESİ (GARANTİ BELGESİ)

Özellik arz eden malzemelerde (Televizyon, Video, Saat gibi) tescil öncesi ibraz edilen belgedir.

21 – İŞCİ SAĞLIĞI BELGESİ

Özellik arz eden malzemelerde (plastik hammaddesi) eşyanın çözelti halinde olması durumunda tescilden önce gümrüğe ibraz edilen evraktır.

22 – TELEKOMÜNİKASYON BELGESİ

Özellik arz eden malzemelerde (Telefon, çağrı cihazı, Radyo kontrollü cihazlar gibi) tescilden önce gümrüğe ibraz edilen evraktır.

23 – ATOM BELGESİ

Özellik arz eden malzemelerde (Radyo aktif malzemelerde) tescilden sonra gümrüğe ibraz edilen evraktır.