Desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
– Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. (Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.)
– Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.
– KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.
Proje Hazırlanırken Danışmanlık Hizmetinden Faydalanabilir mi?
İşletme, ihtiyaç duyması halinde proje hazırlama sürecinde danışmanlık hizmeti alabilir. Bu gider kaleminin desteklenebilmesi için projenin ve proje hazırlama giderinin, Kurul tarafından kabul edilmiş olması gerekir. İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti için KOSGEB tarafından sağlanacak destek üst limiti 1.500-TL’yi aşamaz.

KOBİ Proje Destek Programı Kapsamında Desteklenecek Projelerin Süresi ve Destek Üst Limiti, Destek Oranı Nedir?
Program süresi işletme için üç yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek desteğin üst limiti toplam 150.000-TL’dir. Program kapsamında verilecek destekler geri ödemesizdir.
Program kapsamında 1. ve 2. Bölgelerde destek oranı % 50 olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 olarak uygulanır.
Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi, proje bazında en az 6 ay, en fazla 24 aydır. Kurul kararı ile proje süresinin % 50’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir. Ancak bu sürelerin toplamı Program süresini aşamaz.