a) Ölüm tarihinde sigortalı ile resmi olarak evli bulunan eşine,

b) 5510 sayılı Kanununa tabi iş kazası ve meslek hastalığı , hastalık ve analık sigortasına göre çalışmaları hariç, Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

1) 18 yaşını, orta öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını tamamlamamış erkek çocuklarına,
2) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca maluliyeti onaylanmış çocuklarına,
3) Evli olmayan kız çocuklarına,

c) Sigortalıya bağlanacak olan aylıktan hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması halinde asgari ücretin net tutarından daha az geliri olan veya diğer çocuklarından bağlanan gelir /aylık hariç gelir ve aylık bağlanmamış ana babasına, 65 yaşını dolduran ana babaya aylık bağlanması için hisse kalıp kalmadığına bakılmaksızın,
Ölüm aylığı bağlanır.