Madde 19

                “c) EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenebileceği durumlar, bu maddenin (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir.

            1) EUR.1 Dolaşım Sertifikası söz konusu ürünlerin Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticaretinde;

            i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri ile kümülasyon uygulanmaksızın yukarıda anılan ülkeler menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,”

Bu hüküm eşyanın ya tamamen Türkiye menşeli olduğu veya 3. ülke menşeli girdilerin Türkiye’de yeterli işçilik ve işleme tabi tutulduğu durumlarda EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenebileceğini ifade etmektedir. Türkiye’de yapılan imalat işleminde 4. maddede yer alan ülkeler menşeli girdilerle kümülasyon yapılmamaktadır.

Örnek

Varsayalım ki, Türkiye, Fas, İsrail, Mısır, Tunus, Suriye arasında PAAMK kurallarına haiz STA yürürlükte ve dolayısıyla bu ülkeler arasında çapraz kümülasyon uygulanabilir olsun. (Hali hazırda bu Akdeniz ülkelerinin tümü arasında PAAMK STA bulunmamaktadır.)

-Türkiye, 3. ülke olan Brezilya’dan girdi temin etmektedir. Girdiler menşeli olmadığı için Yönetmeliğin II. No.lu ekinde yer alan liste kuralları uyarınca yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmakta ve Türk menşei kazandırılmaktadır. Yani, Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen herhangi bir ülke ile kümülasyon uygulanmamış, eşyanın imalatında 4. maddede yer alan ülkelerden (örneğin üretimde İsrail, Tunus, Suriye, Mısır ve Fas’dan) menşeli madde kullanılmamıştır.

Eşya Tunus, Suriye, Mısır, Fas ve İsrail’e EUR.1 Dolaşım Belgesi eşliğinde ihraç edilebilir. No-drawback kuralı İsrail’e ihracat istisna olmak üzere uygulanmaz. Firmalar menşeli olmayan maddeler için ödedikleri gümrük vergilerini iade alabilirler. İsrail, bir Akdeniz ülkesi olarak kabul edilmekle birlikte bu ülkeye yapılan ihracatlarda eşyanın imalatında kullanılan İsrail 3. ülke menşeli girdiler için geri ödemeden yararlanamamaktadır.

a) TÜRKİYE                                            İSRAİL  

EUR.1

(Eşya tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise)

 

b) BREZİLYA                                          TÜRKİYE                                                           İSRAİL                                                                                                            EUR.1 (Türk menşeli)

No-drawback kuralı uygulanır.

 

(Brezilya (3. ülke) menşeli madde yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmuş ve eşya Türk menşei kazanmış ise)

c) BREZİLYA                                                          TÜRKİYE                                                          TUNUS                  

EUR.1 (Türk menşeli)

No-drawback kuralı uygulanmaz.

 

(Brezilya (3. ülke) menşeli madde yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmuş ve eşya Türk menşei kazanmış ise)

ii) Söz konusu ürünlerin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, anılan ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi durumunda düzenlenebilir.

 

Yukarıdaki (ii) bendinin uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 

Durum: Türkiye, Mısır ve Tunus arasında PAAMK kurallarına haiz STA’lar yürürlüktedir.

Örnek: Mısır, Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen ve Türkiye’nin kümülasyon uygulayabileceği ülkelerden biridir. Ancak Türkiye, Mısır’dan ithal ettiği ürünler üzerinde hiçbir işçilik ve işlem yapmamış olup eşya halen Mısır menşeini korumakta olsun. Eşya Mısır’da üretilirken de Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen bir ülke ile kümülasyon yapmamış olsun. Eşya Türkiye’ye Mısır’dan bir EUR-MED Belgesi ile gelmiş olsun. Bu durumda eşya Türkiye’den Tunus’a EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ihraç edilebilmektedir.

 

MISIR                                                            TÜRKİYE                                                   TUNUS                                        EUR-MED                                                              EUR.1

No-cumulation applied                                              (Mısır menşeli)

(Mısır menşeli)

2) EUR.1 Dolaşım Sertifikası söz konusu ürünlerin Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tercihli ticaretinde;

            i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın Türkiye, Avrupa Topluluğu veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

(Toplam: 79, Bugün: 1 )