Evimizin bir bireyi olmuş evcil hayvanlarımızı sahiplenme güdümüzüntatmini için artık onlara ait bir sağlık karnesinin var olması bizlereyetmemektedir. Aslında gerçekte bu sadece bir sahiplenme ve tatmin güdüsüdeğildir. Gerçekten de gün geldiğinde evcil hayvanımızın bizim hayvanımızolduğunu ispatlamak için“gel kuçu kuçu” ya da “gel pisi pisi” demekten başkabir çaremiz olmadığı zaman, ona gerçek bir kimlik kazandırmak gerekliliğiortaya çıkmaktadır. İşte mikroçip uygulaması bu amaçla geliştirilmiş birkimlikleme sistemidir. Mikroçip kimlikuygulaması, tüm dünya ülkelerinde kullanılmaktadır. Hatta Avrupa ülkelerininbirçoğunda mecburidir. Evcil Hayvan Kimlik Kayıt Sistemi, sahipli sahipsiz pethayvanları ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kayıt altına almak, onlarakalıcı bir kimlik kazandırmak, onları çalıntı ve kaybolmalara karşı korumak,yurtiçi ve yurtdışı dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuşuluslararası mikroçip kimlik sistemidir. Evcil hayvan sahipleri,veteriner klinikleri, barınaklar gibi sistemle bağlantısı bulunanlar tarafındankimlik kayıt sistemine ulaştırılan kaybolma-çalınma ihbarları, anında sistemeüye olan tüm barınaklara, veteriner kliniklerine, belediyelere, Tarım İl veİlçe Müdürlüklerine bildirilmekte ve kaybolan-çalınan evcil hayvanın bulunmasısağlanmaktadır. Özelliklebelediyelerin uygulamış olduğu sokakların rehabilitasyonu projesi kapsamında,sokaklardan toplanan petlere, daha önce yapılan uygulamaların kısırlaştırma,aşılama gibi) bilinmemesi nedeniyle aynı işlemler tekrar yapılmakta ve hiç hoşolmayan durumlar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde yaygınolarak kullanılan kulak küpesi ve dövme gibi alternatif kimlikler, zamaniçerisinde kırılma, düşme, kimlik numarasının net olarak okunamaması gibidezavantajlar taşımaktadır ve bu nedenle de ihtiyaca tam olarak cevapverememektedir. Ayrıca bu sistemlerde aynı numaranın birden fazla hayvanaverilebilme riski söz konusudur. Bunun yanında internet üzerinden evcil hayvanayapılan tüm uygulamaları (aşılar, operasyonlar, evcil hayvana ait özel bilgilerile gelecekte yapılması gereken aşı ve kontroller vs) diğer uygulamanoktalarının ve evcil hayvanın sahibinin görmesi mümkün olabilecektir. Sisteme kayıt olan evcil hayvan sahibinin haberleşme ve iletişim bilgileri, güvenlik nedeniylesistemde yer almamaktadır. Sadece evcil hayvana ait olan ve diğer uygulama merkezlerinin izlemesinde sakıncagörülmeyen bilgiler yer almaktadır. Son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan Özel Hayvan Sağlık Sigortası kapsamında;sigorta şirketleri, mikroçip uygulamasını zorunlu tutmakta ve mikroçipi olmayanhayvanı sigortalamamaktadır. Özellikle evcil hayvanların yurtdışı dolaşımındamikroçip zorunlu hale getirilmiştir. Bu sistem sayesinde birçok hatalıişlemlerin de önüne geçilmiş olunmaktadır.Bünyesinde bir kod numarasıbarındıran mikroçipler, evcil hayvanın deri altına özel enjektörü ileyerleştirilmektedir. Mikroçipin barındırdığı kimlik numarası bir veri tabanına kaydedilmekte ve evcil hayvanla ilgili bilgiler bu veritabanına girilmektedir.Özel mikroçip okuyucular ile hayvana temas olmadan hayvanın kimliği tespit edilmekteve gerekli tüm bilgilere ulaşılmaktadır. Böylece kaybolan hayvanlar kolayca,hızlı bir şekilde sahiplerine kavuşturulmakta, ayrıca sahipsiz sokakhayvanlarına uygulanan kuduz aşıları ve kısırlaştırma gibi işlemler takipedilebilmektedir. ISO 11784-11785standartlarında üretilen ve bir pirinç tanesi büyüklüğünde, non-toksik vebiyo-uyumlu olan mikroçipler, evcil hayvana bir aşı uygulaması gibi kısa birsüre içinde uygulanmaktadır. Uygulandığı evcil hayvanın deri altı bağ dokusuylada kısa sürede kaynaşarak hayvana hayatı boyunca hiçbir rahatsızlıkvermemektedir. Bilinçli bir petsahibi olmak, evcil hayvanınızı çalıntı ve kaybolmalara karşı korumak, yurtiçive yurtdışı dolaşımını kolaylaştırmak için pet hayvanınıza mutlaka bir kimlik kazandırın.

(Toplam: 21, Bugün: 1 )