Garanti belgesi, üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve tüketiciye verilen bir belgedir.

Bir üretici veya ithalatçının herhangi bir üründe garanti belgesi verebilmeniz için ise Sanayi Bakanlığından Bakım Onarım ve Servis Garantisi Belgesi alınması gerekmektedir. İthalat esnasında gümrüğe verilen belge de budur.

Bakım Onarım ve Servis Garantisi Belgesi için genellikle gerekli ve daha önce alınması gereken bir başka belge de yine aynı Bakanlıktan temin edilen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesidir.

Başvurular:

-Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi gerektirmeyen ürünlerin başvuruları, firma merkezinin bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne
-Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi gerektiren ürünlerin başvuruları, firma merkezinin bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne veya Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne
-Dış Ticaret Müsteşarlığının ithalinde garanti belgesi aranacak maddelere ilişkin tebliğ”de (ithalat:(2004/6)geçen ithal veya imal edilen ürünler (taşıt lastikleri dahil), Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne
-Garanti belgesi muafiyeti başvuruları, firma merkezinin bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne
-İhtiyari garanti belgesi başvuruları, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne

GARANTİ BELGESİ MÜRACAATI SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1) Dilekçe (www.sanayi.gov.tr/on-line neler yapabilirim/garanti belgesi/ garanti belgesi başvurusu yolu üzerinden yapılacak başvuru sonucu alınacak başvuru numarası dilekçeye yazılmalıdır.),

2) Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği (Her marka ve cins için düzenlenecek belgeler, Bakanlıktan veya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.),

3) Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,

4) Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinde yer alan ürünler için, başvuruda bulunan firmanın unvanına, merkez adresine ve ürüne uygun kritere göre alınmış, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve eki servis listesinin bir örneği.

5) Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik de belirtilen hususlara göre hazırlanmış ; malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu.

6) İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan), İthal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge (menşei şahadetnâmesi, Tip Onay Belgesi v.b.),

7) İthal edilen Elektrik Sayaçları için menşeini gösterir belge ( menşei şahadetnâmesi v.b.),

8) Genel Müdürlük, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 8’inci maddesi gereğince, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

GARANTİ BELGESİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a) Garanti belgeleri her cins mal ve marka için 3’er adet doldurulacaktır( Genel Müdürlüğe yapılan başvurularda kırmızı, İl Müdürlüklerine yapılan başvurularda mavi Garanti Belgeleri kullanılmaktadır.).

b) İmalatçı veya ithalatçının açık ünvanı ve merkez adresi ile telefon ve telefaks numaraları yazılmalıdır.

c) Firma yetkilisinin imzası ve kaşesi bölümüne; firma kaşesi basılmalı, üzeri, firmayı temsile yetkili olan veya bu tür bir belgeyi imzalayabileceği imza sirkülerinde açıkça gösterilenler veya garanti belgesini imzalamaya vekaleten yetkili kılınan kişilerce imzalanmalıdır.

d) Malın cinsi bölümüne cinsi,markası bölümüne markası yazılmalıdır.

e) Malın modeli bölümüne tek model ise modelin adı, birden fazla model için kullanılması düşünülüyor ise“Ekli Liste” ibaresi yazılır. Ekli liste A-4 boyutundaki 3 adet kağıda söz konusu malın cinsi ve markasına ait model veya modeller sıralanarak hazırlanır, bu listeler kaşeli ve imzalı olmalıdır. (Madde c’ deki açıklama doğrultusunda imzalanmalıdır).

f) Azami tamir süresi bölümüne en fazla 30 iş günü olmak üzere, firmanın istediği süre yazılmalıdır.

g) Garanti süresi bölümüne en az iki yıl olmak üzere firmanın istediği süre yazılmalıdır.

h) Başvuru esnasında düzenlenen garanti belgesindeki “Belge Tarih ve No, Bandrol ve Seri No, Teslim Tarihi ve Yeri ile Satıcı Firmaya Ait Bilgiler” bölümleri boş bırakılmalıdır.

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

a) İmalatçı veya ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası,

b) Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,

c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

d) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,

e) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

f) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,

g) Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

h) Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

ı) Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına ( tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,

i) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,

j) Varsa standart numarası,

k) Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,

l) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-mail vb.)

m) “CE” işareti (varsa) ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun unvanı ve açık adresi (telefon, telefaks ve e-mail vb.)

n) Asansör için yapılan başvurularda, 15/Şubat/2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Asansör Yönetmeliği”nin kullananlarla ilgili hususları içeren 25.maddesi; A4 boyutundaki kağıda yazılarak, firma kaşesi veya unvanı altına garanti belgesini imzalayan yetkili kişilerce imza atılacaktır.

o) Bakanlığımıza müracaat sırasında gönderilen Tanıtma ve Kullanma Kılavuzlarının üzerinde imza ve kaşe aranacaktır.

GARANTİ BELGESİ VİZE FORMU

MÜRACAAT SAHİBİNİN ;

Ticari Unvanı :

Merkez Adresi :

İmalatçı :

İthalatçı :

Telefon :

Faks :

E-Mail :

Vize Yapılması İstenilen Garanti Belgesinin Tarih ve Sayısı :

İTHALATI/İMALATI YAPILAN MALIN;

Cinsi :
Markası :
Menşei :

Son 2 yıla ait ithalat/imalat miktarı :

……………. yılı: …………….. adet
……………. yılı: …………….. adet

Bildirimde bulunduğumuz bilgilerin doğruluğunu ve aksinin tespiti durumunda her türlü hukuki yaptırımı kabul ettiğimizi beyan ederiz.

T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 7.km. ANKARA
Tel. : 0.312.286 03 65 /2303 – 2342 – 2343
E-mail Adresi : www.sanayi.gov.tr