İşlem Adı :

FİİLİ İTHALAT

Kurum Adı :

Tarım İl Müdürlüğü

Kısa Bilgi :

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ithalat talimatları doğrultusunda düzenlenen Kontrol Belgeleri ile ithaline izin verilen gıda, gıda katkı, gıda ambalaj, yem ve yem katkı maddeleri ve su ürünleri fiili ithalatlarını gerçekleştirmek üzere ithalatçı firmalar İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürlüğüne başvurmaktadırlar.

2005/5 no’lu Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ hükümleri çerçevesinde fiili ithalat işlemleri dört türde gerçekleşmektedir.

1)6/A kapsamında Kontrol Belgesine tabi olanlar (Gıda maddeleri)
2)6/B kapsamında Kontrol Belgesine tabi olanlar (Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler )
3)Yem kanununa tabi olanlar
4)Su ürünleri

Başvuru Koşulları :

İthalatçı firma yetkilisi, yukarıda istenen belgeleri içeren dosya ile Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şube kaydına başvurur ve dosya, görevli personel tarafından incelenir..
İncelenen dosyada istenen evrak tam ise, fiili ithalat işlemlerine başlanır.
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.Yetkili kişilerin şahsen başvurması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

A- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1)6/A kapsamında , su ürünleri ve yem kanununa tabi olanlar

1-İlgili Gümrük Müdürlüğünün üst yazısı
2-Tescilli Gümrük Beyannamesi
3-Kontrol Belgesi (Ek 1) (İlgili birimden alınan belgenin tam takım aslı ve bir takım sureti)
4-Özel Görevlendirme Formu (Ek 2)
5-Gıdalar için Numune Alma Tutanak ve Etiket Formu (Ek 3a)
(Yem ve yem katkı maddeleri için Numune Alma Tutanak Formu) (Ek 3b)
(Su ürünleri için Numune Alma Tutanak Formu (Ek 3c) ve Numune Etiket formu (Ek 3d)
6-Laboratuvara Gönderme Formu (Ek 4a) (Gıdalar için)
(Yem ve yem katkı maddelerinden alınan numuneler için Laboratuvara Gönderme Formu) (Ek 4b)
(Su ürünleri için Laboratuvara Numune Gönderme ve Teslim Fişi ) (Ek 4c)
7-Kontrol Belgesi ibraz edilmemişse sağlık sertifika aslı ve yeminli tercüme aslı
8-Orjin sertifikası (Su ürünleri , yem ve yem katkı ürünleri için gereklidir.)
9- Gerekli görülen diğer belgeler.

Gıda, gıda katkı, gıda ambalaj numuneleri için Ek 3a, yem ve yem katkı maddeleri için doldurularak laboratuvara gönderilir.

Yemlerden alınan numuneler laboratuvara gönderilirken firma ismi beyan edilmez, bunun yerine, üzerinde ilgili İl Müdürlüğünden alınmış olan resmi firma kod numarası (GK Kartı) (Ek 5) ile numuneler gönderilir.

Benzer şekilde su ürünlerinden alınan numuneler için de firma ismi beyan edilmez ve ilgili il müdürlüğünden alınan Ek 3c ve Ek 3d formlarına yazılan resmi kod numarası (SÜH numarası) ile laboratuvara gönderilir.

2) 6/B kapsamında olanlar

1-İlgili Gümrük Müdürlüğünün Üst Yazısı
2-Tescilli Gümrük Beyannamesi
3-Özel Görevlendirme Formu (Ek 2)
4-Gıdalar için Numune Alma Tutanak ve Etiket Formu (Ek 3a)
5-Laboratuvara Gönderme Formu (Ek 4a)
6- Sağlık sertifika aslı ve yeminli tercüme aslı
7- Firma faaliyet belgesi
8- İçerik Belgesi
9- Gerekli görülen diğer belgeler.

İşlem Adımları :

1-Kontrol Şube Müdürlüğü İthalat biriminde görevli ‘’Gıda Kontrolörü’’ teknik elemanlarca ithalat dosyası incelenir.
2-İncelenen dosyada istenen evraklar tam ise ; Teknik eleman tarafından ürün grubuna göre istenecek Risk analizleri belirlenir.
3-Gıda kontrolörü teknik eleman, eşyanın bulunduğu Gümrüğe giderek eşyayı yerinde görür ve partiyi temsil edecek şekilde usulüne uygun 2 takım numune alır.
4-Bu numunelerden bir takımı analiz ve muayene için Gıda Kontrol Laboratuarına , bir takımı da şahit numune olarak kontrol şube Müdürlüğüne teslim edilir.
5-İlgili Laboratuarda yapılan analiz sonuçları bir üst yazı ile kontrol şube Müdürlüğüne gönderilir.
6-Analiz sonuçları; teknik elemanlarca Türk Gıda mevzuatına göre değerlendirilir.
7-Şayet sonuçlar uygun ise; ilgili Gümrük Müdürlüğüne , eşyanın Gıda Mevzuatları bakımından , ithalinin sakıncalı olmadığına dair Uygunluk Yazısı yazılır.

Başvuru Yeri :

Tarım İl Müdürlüğü (Kontrol Şube Müdürlüğü)

Başvuru Şekli : Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Örnek Form : fiili ithalat ekleri (2-3a-3b-3c-3d-4a-4b-5)

Ek:2

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Kontrol Şube Müdürlüğü)
İSTANBUL

31.12.2004 tarih ve 25687 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/5 sayılı Tebliğ’e istinaden, aşağıda isimleri belirtilen malların ithal edilebilmesi için Müdürlüğünüzce gerekli kontrollerin yapılması hususunda gereğini müsaadelerinize arz ederiz.

Firma Yekilisi
Adı Soyadı
İmza
Firma Adı :
Gümrük Beyanname Tarih ve No’su :
Malın Adı :
Malın Menşei :
G.T.İ.P. :
G.T.İ.P. Listesi 6-B □ :
6-A □ :
Kontrol Belgesi Tarih ve No’su :
Beyannamenin Açıldığı Gümrük Müdürlüğü :
Malın Bulunduğu Deponun Adı ve Adresi :

ÖZEL GÖREVLENDİRME OLURU

Sayı :
Görevli Elemanın Adı Soyadı :

……./……./……..

ONAY

İNCELEYEN :

GÖREV RAPORU :
Ekteki belgeler tarafından kontrol edilip Müdürlüğümüze sunulmuştur.
EK
Beyanname (6A/B) ( )
Parti Fatura Fotokopisi (6A/B) ( )
Sağlık Sertifikası(6A/B) ( )
Global veya ( )
Parti Sağlık ( )
İçerik Belgesi Fotokopisi(6A/B) ( )
Kontrol Belgesi Fotokopisi (6-A) ( ) Adı Soyadı :
Orjin Sertifikası (6-A) ( ) İmza :
Tutanak(6A/B) ( )
Vekaletname(6A/B) ( )
Firma Faaliyet Belgesi (6-B) ( )
Açıklama ( )

Ek:3 a

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İTHAL EDİLEN GIDA VE GIDA AMBALAJ MADDELERİ
NUMUNE ALMA TUTANAĞI VE ETİKETİ

İTHALATÇININ :
Adı-Soyadı, Ticaret Ünvanı :………………………………………………….
İş Adresi ve Vergi Numarası Telefon No :………………………………………………….

KONTROL BELGESİNİN :
Tarih ve No’su (1) :……………………………………………………
Malın Adı :……………………………………………………
Malın G.T.İ.P. No’su :……………………………………………………
Miktarı :……………………………………………………
Malın Giriş Gümrüğü :……………………………………………………

GERÇEKLEŞEN İTHALATIN :
Gümrük Giriş Beyannamesi :……………………………………………………
Tarih ve No’su :……………………………………………………
Numunenin Alınış Tarihi :……………………………………………………
Miktarı :……………………………………………………
Numunenin Alındığı Ünite :……………………………………………………

441 sayılı KHK ve 4128 sayılı kanun ile değişik 560 sayılı KHK’ nın değiştirilerek kabulü hakkında Kanunun, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu gıda ve gıda ambalajından ………. Takım numunenin usulüne uygun olarak alındığını (*), bir takım numunenin muayene ve analizleri yaptırılmak için Laboratuara gönderilmek üzere , diğer takım numunenin gerektiğinde şahit numune olarak değerlendirilmesi için İl Müdürlüğü’nde muhafaza edilmek üzere teslim alındığını, analiz raporunun beklemesi gerektiğini ve bu tutanağın tarafımızdan tanzim ve imza edildiğini beyan ederiz.

(*) : Numunenin usulüne uygun olarak alınmadığı itirazı bu aşamada yapılacak olup , iş bu tutanağın imzalanmasından sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Aynı parti maldan ikinci kez numune alınamaz.

İl Müdürlüğü Denetçilerinin Gümrük Yetkilisinin Mal Sahibinin/yetkilisinin
Adı, Soyadı: Adı, Soyadı: Adı, Soyadı:
Ünvanı : Ünvanı : Ünvanı :

Adı, Soyadı :
Ünvanı :
İmza :

(1) : Kontrol Belgesine tabii olmayan ürünlerde yazılmayacak.

Ek:3-b

İTHAL EDİLECEK YEMLERDEN NUMUNE ALMA TUTANAĞI

İthalatçı Firmanın Adı :
İthalatçı Firmanın Adresi :

Malın G.T.İ.P. :
Malın Adı :
Kontrol Belgesi tarih ve no’su :
Kontrol Belgesi verilen izin miktarı :
Numune alınan malın miktarı :
Malın giriş gümrüğü :

Numune alış tarihi : …………….. /……………..200……
Gümrük giriş Beyanname :

……………………………………………………………..ait yukarıda belirtilen yem numunesinin ithalatçı firma ve Gümrük yetkilileri huzurunda tarafımızdan usulüne uygun olarak alındığını, ambalajlarına konulduğunu, ambalaj ağızlarının mühürlendiğini, alınan numunelerden bir adedinin bir nüsha tutanakla birlikte firma yetkilisine verildiği, diğer üç numune ile bir nüsha tutanağın İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere ………………………..içerisine konularak götürüldüğünü ve bir nüsha tutanağın Gümrük yetkilisine verildiğini belirten tutanaktır.İş bu tutanak dört nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Bakanlık Yetkilisi Bakanlık Yetkilisi Firma Yetkilisi

Gümrük Yetkilisi

Ek:3-c

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Tutanak Tarihi :
Tutanak No :

İthalatçının Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı :
İş Adresi ve Telefon No :

Kontrol Belgesinin :
Tarih ve No’su :
Ürünün Adı :
Ürünün G.T.İ.P. :
Ürünün Ambalaj Şekli :
Ürünün Giriş Gümrüğü :

İthal edilecek ürün miktarı :

Gümrük Giriş Beyanname Tarih ve No’su :
Numunenin Alınış Tarihi :

ÜRÜN
ADI

İŞLEME
ŞEKLİ
ALINAN NUMUNE MİKTARI

GÖNDERİLEN
LABORATUVAR

AÇIKLAMALAR

Toksikolojik Analizler için
(kg veya adet)
Mikrobiyolojik Analizler İçin
(Kg veya adet)
Kimyasal Analizler İçin
(Kg veya adet)

İthal Malların Kalite ve Sağlık Yönünden Kontrolüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon …………………Sayılı Tebliğe göre usulüne uygun olarak aşağıda imzası bulunan İSTANBUL İl Müdürlüğüne bırakılmak , bir takımı da analiz yaptırılmak üzere İl Kontrol Laboratuarına gönderilmek üzere numune alındığına ilişkin tutanaktır.
steril şartlarda alınmıştır.

İL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ TESİS YETKİLİSİ GÜMRÜK MÜD. YETKİLİSİ
Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı: Adı ve Soyadı :
Ünvanı : Ünvanı : Ünvanı : Ünvanı :
İmza : İmza : İmza : İmza :

Ek:3-d

NUMUNE ETİKET FORMU

Numune Alma Tutanağının :
Tarih :
Numarası :
İthalatçının :
Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı (Kod) :

Kontrol Belgesinin :
Tarih ve Numarası :
İthal Edilecek Miktar :
Ürünün Ambalaj Şekli :

Numuneye Ait Bilgiler :
Ürün Adı(Türkçe) : (Latince)
Numune Alınan Ürünün Değerlendirme şekli: Canlı□ Taze Soğutulmuş□ Dondurulmuş □
Numune Alma Tarih :Numune Alma Saati Numune Miktarı (kg)(Adet)
……………………… ……………………… ………………………………
Gönderilen Laboratuar : Gönderilme Tarihi:

Yapılacak Analizler

İthal Edilecek Ürün Türü ve Şekline Göre (Hangi analizin yapılması isteniyorsa açık ve net yazılacak )

Su Ürünleri Yönetmeliğinin Ek 7’sinde Belirtilen Analizler :

Su Ürünleri Yönetmeliğinin Ek 8/A’sInde Belirtilen Analizler :

Su Ürünleri Yönetmeliğinin Ek 8/B-1’inde Belirtilen Analizler :

Su Ürünleri Yönetmeliğinin Ek 8/B-2’sinde Belirtilen Analizler :

Su Ürünleri Yönetmeliğinin Ek 8/C’sinde Belirtilen Analizler :

Su Ürünleri Yönetmeliğinin Ek 9/A’sınde Belirtilen Analizler :

Su Ürünleri Yönetmeliğinin Ek 9/B’sinde Belirtilen Analizler :

Yetkililer
Numuneyi Alan İl Müdürlüğü Yetkilisinin Numuneyi Alan İl Müdürlüğü Yetkilisinin
Adı Soyadı: Adı Soyadı:
Ünvanı: Ünvanı:
İmza: İmza:

Gümrük Müdürlüğü Yetkilisinin Ürün Sahibinin veya Yetkilisinin
Adı Soyadı: Adı Soyadı:
Ünvanı: Ünvanı:
İmza: İmza:

Ek:4-a

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : Kontrol 250 V 34 00 06-705-04/ …../…../…..

KONU : İthalat

………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE

5179 sayılı K.H.K’nın değiştirilerek kabulu hakkında kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ilgili Gıda Mevzuatına göre uygunluğunu kontrol etmek amacıyla ……………………………………………………………………..tarafından ithal edilmek istenen ………………………………………………………………alınan numunelerden (…..) takımı ve numune alma tutanaklarından birer sureti elden gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve söz konusu numunelerde aşağıda belirtilen muayene ve analizlerinin yapılarak düzenlenecek raporların üç takım halinde İl Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.

Erdem KARADAĞ
İl Müdürü a.
Kontrol Şube Müdür V.

EKLER :
Ek. 1- Numune (……….Takım)
Ek. 2- Numune Alma Tutanağı (……….Takım)

Talep Edilen muayene ve analizler:

Adres:Bağdat Cad.No:333 Tel:02163024100/6Hat Faks:0216 467 23 85 Erenköy/İSTANBUL

Ek:4-b

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
İstanbul İl Müdürlüğü

SAYI : Kont.Şb.06/ ……../……./…….
KONU :İthal Yem Numunesi

İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNE
Şenlikköy-Florya /İSTANBUL

Bakanlığımızın ………/……/ 200.. tarih ve ……/……. No’lu Kalite Uygunluk Belgesi ile ithaline izin verilen ve aşağıda kod numarası ile cinsi belirtilen yem numunesinin muayene ve analizlerinin sonucunun İl Müdürlüğünüze bildirilmesini rica ederim.

İl Müdür a.
Kontrol Şube Müdür V.

KOD NO :

CİNSİ :

EKLER :

EK 1- Numune (…… Adet)
EK 2- Numune (…….Adet)

Adres:Bağdat Cad.No:333 Tel:02163024100/6Hat Faks:0216 467 23 85 Erenköy/İSTANBUL

Ek:5

Numunenin Adı : —————————————————-

Numunenin Kod No’su : —————————————————–

Kontrol Belgesinin Tarih ve No’su : —————————————————–

Numunenin Alınış Tarihi : —————————————————–

(Toplam: 95, Bugün: 1 )