İhracat yapan firmaların, yaptıkları ihracat dolayısı ile bir takım yükümlülükler altına girmeleri sözkonusu olmaktadır. Ayrıca firmaların ihracattan doğan bazı avantaj ve haklardan yararlanması da sözkonusudur. Gerek yükümlülükleri yerine getirebilmek, gerekse ihracattan doğan avantaj ve haklardan yararlanabilmek için, firmaların bu konular hakkında bilgi sahibi olmaları, yükümlülük ve avantajlara bağlı olarak hem yabancı alıcılarla pazarlık aşamasında hem de fiili ihracat aşamasında bazı noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir.

İhracat yapan firmaların, ihracattan doğan başlıca yükümlülükleri şunlardır:

  • İhracat bedeli dövizlerin süresi içinde yurda getirilip, banka veya özel finans kuruluşlarına satılarak, Döviz Alım Belgesi’ne bağlatılması ve kambiyo hesabının kapatılması,
  • Dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ihracatlarda, ihracat taahhüdünün kapatılması,
  • İhracatın finansmanı veya ihrac malının üretimi amacıyla kredi kullanılmış olması durumunda, kredi taahhüdünün kapatılması,

İhracat dolayısı ile yararlanılabilecek avantajların başlıcaları ise şunlardır:

  • İhracatçı ya da imalatçı firma üzerinde kalan KDV yükünün,KDV mevzuatının çizdiği sınırlar dahilinde, tecil-terkin, mahsup ve iade mekanizması ile firmalar üzerinden alınması,
  • İhracat dövizlerinin ithalat ve ihracatla ilgili görünmeyen işlemlerin finansmanında kullanılması hakkının elde edilmesi,
  • Bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan sağlanan desteklerin elde edilmesi,
  • Belirlenmiş ihracat performansının aşılması suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsünün elde edilmesi,
  • Belirlenmiş ihracat performansının aşılması suretiyle, %10 teminat karşılığı KDV iadesi alınmasının sağlanması.
(Toplam: 28, Bugün: 1 )