– Hizmet akdiyle (eski SSK’lı) çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Kendi nam ve hesabına bağımsız  (eski bağ-Kur’lu) çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Köy ve mahalle muhtarları ve bunların bakmakla yükümlü kişileri
– Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar (çiftçiler) ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar (tarım işçileri) ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Kamu idarelerinde çalışan kamu görevlileri (eski Emekli Sandığı) ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
– Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler,
– Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,
– Vatansızlar ve sığınmacılar,
– 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
– 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alanlar ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
– Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,
– 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan kişiler ve bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,
– Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler,
– Anne ve babalarından dolayı bakmakla yükümlü sıfatını taşımayan öğrenci, aday çırak, çırak, stajer ve avukatlık stajı görenler,
– SGK’dan gelir ve aylık alanlarla, ölüm aylığı ve geliri alanlar hariç bunların bakmakla yükümlü kişileri,
– SGK kapsamında çalışmayan ve gelir/aylık almayanlardan yapılan gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin üçte birinden az olanlar,
– SGK kapsamında çalışmayan ve gelir/aylık almayanlardan yapılan gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ve bunların bakmakla yükümlü kişiler,

Sosyal (sigorta) güvenlik kapsamındadır.