Sigortalının vefatı ile yetim kalan kız çocuklarına SGK’dan Kanunda belirtilen diğer şartları da haiz olanlara ölüm aylığı bağlanır.

Ancak hak sahiplerinin ölüm aylığına hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde ölüm tarihi önemlidir.

2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla, farklı hükümler içeren, SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kanunları birleştirilerek sigortalı ve hak sahiplerine aynı şartların uygulanması çalışılmaya sağlanmış ise de Kanundan önce diğer konularda olduğu gibi hak sahiplerine aylık bağlama konusunda da farklı hükümler uygulanmakta idi.

5510 sayılı Kanunla şartlar eşitlenmeye çalışılmış ise de Kanun 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe girdiğinden bu Kanundan önce ölen sigortalıların hak sahiplerine eski kanunlara göre aylık bağlanmaktadır.

2008 yılı Ekim ayı başından önce ölen sigortalının eşi, çocukları ve ana veya babasının daha sonra aylığa müstahak olmaları durumunda, değerlendirme sigortalının tabi olduğu kanunlara göre yapılır.

Kız çocuklarından,

SSK ya göre (506 sayılı Kanun)

– Evli olmayan,

– Sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmayan

– Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmayanlara,

Bağ-Kura göre (1479 sayılı Kanun)

– Evli olmayan,

– Sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmayan

– Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmayanlara,

Emekli sandığına göre (5434 sayılı Kanun)

– Evli olmayan,

– Emekli sandığına tabi çalışmayan

– Emekli sandığından emekli olmayanlara,

Aylık bağlanır.

Eşten dolayı geride kalan eşlere aylık bağlanabilmesi için her üç kanuna göre de sigortalının öldüğü tarihte Medeni Kanuna göre evli olması yeterlidir.

Dolayısıyla, SSK dan eşinden aylık alan yetim kız çocukları aynı zamanda Bağ-Kurdan anne ya da babalarından aylık alabilirler.

Aynı şekilde Bağ-Kur dan eşinden aylık alan yetim kız çocukları aynı zamanda SSK dan anne ya da babalarından aylık alabilirler.

Anne ya da babalarının biri SSK’lı diğeri Bağ-Kurlu veya Emekli sandığına tabi iken ölen sigortalıların yetim çocukları her ikisinden de tam aylık alabilirler.

Ancak çalışan ya da emekli olan kız çocukları anne ve babalarından SSK ve Bağ-Kurdan aylık alamazlar.

SSK ve Bağ-Kura tabi çalışan veya emekli olan kız çocukları Emekli Sandığından anne ya da babalarından aylık alabilirler. Ancak Devlet memuru olarak çalışırlarsa veya Devlet memuru olarak emekli olurlarsa Emekli sandığından anne ya da babalarından aylık alamazlar.

Bu durumda, ölen kişilerin tabi oldukları kanuna ve ölüm tarihlerine göre geride kalan yetim kız çocukları birden fazla aylık alabilirler.