Rusya GOST–R Uygunluk Belgesi Hakkında Bilgi

Rusya Federasyonu’na satılmak suretiyle ithal edilen ürünlerin bir kısmı için Rusya standartlarına uygunluk belgesinin ilgili gümrük mercilerine ibrazı gerekmektedir. Standart yada standartlara uygunluk belgesi istenilen mallardan uygunluk belgesi (GOST-R) olmayanların Rusya Federasyonu’na ithaline izin verilmemektedir. GOST-R belgeleri ile ilgili geniş data aşağıdaki bölümde yer verilmiştir.

Sözkonusu belgeyi vermeye yetkili merci ise (Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Devlet Komitesi) GOSSTANDART’tır. Anılan müessese tarafınca, Rusya içinde yada ülke haricinde oluşturduğu kontrol ve ölçüm merkezleri vasıtasıyla sertifika düzenlenmektedir. Rus standartlanna uygunluk belgesi belirli bir ihraç partisi için alınabileceği benzer biçimde, belirli bir ürün içinde alınabilmektedir. Standartlara uygunluk belgesininin fiili ithalat anında geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Mal çeşidi ve markası, üretim yılı, üreticinin adı ve adresi, toplam yükleme içinde sertifikaya doğal olarak malın miktarı benzer biçimde bilgiler ise ek olarak gümrük yetkilileri tarafınca talep edilmektedir.

GOSSTANDART, tanımladığı standart normlarına uygulamak suretiyle laboratuvarlar oluşturmakta yada bu yetkiyi Federal yada yöresel otoritelerin kontrolünde bulunan öteki laboratuvarlara devir edebilmekte, sözkonusu laboratuvarlar tarafınca düzenlenen sertifikalar tüm Rusya’da geçerli olmaktadır. GOSSTANDART hangi ürün için hangi üniteye başvurulması gerektiği mevzusunda talep sahiplerine data verebilmektedir. Rusya haricinde üretim meydana getiren şirket ve kuruluşların üretim mahallinde kontrol talepleri, bu işlem için lüzumlu harcamaların müracaat sahibince karşılanması halinde kabul edilebilmektedir.

TSE ile GOSSTANDART içinde meydana getirilen bir antak kalma çerçevesinde laboratuvarların karşılıklı akreditasyonu mevzusunda emek harcamalar yürütülmektedir.Karşılıklı anlaşmaya varılması halinde Türkiye’de bulunan laboratuvarlar tarafınca verilecek uygunluk sertifikaları Rusya tarafınca da kabul görecektir.

GOSSTANDART’ın adresi : GOSSTANDART OF RUSSIA 9, Leninsky Prospect 117049 Moskova/Rusya Tel.: +(095) 236 40 44 +(095) 236 05 00 Faks:+(095) 237 60 32

ETİKETTE RUSÇA BİLGİLERİN BULUNMASI ZORUNLULUĞU

Başlangıçta besin malları için geçerli olan bu uygulama l Ağustos 1998 tarihinde besin dışı malları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Etikette malın adı, orijini, net ağırlığı, malın terkibi, üretim yılı, raf ömrü, besleyici kıymeti, kullanım koşulları benzer biçimde bilgilerin Rusça olarak yer almaşı gerekmektedir. Sözkonusu etikete haiz olmayan malların satışı ise mümkün bulunmamaktadır. Sözkonusu şartlar herbir mal için GOSSTANDART’tan temin edilebilmektedir.

Malın adı ve çeşidi,
Üretilen ülke ve üretici şirket (firmanın adı Latin Alfabesi ile yazılabilir),
Ürünün miktarı ve birimi,
Malın terkibine giren ana ve katkı maddeleri,
Besin kıymeti (kalori/ çocuk, medikal ve rejim gıdalannda vitamin kıymeti),
Muhafaza şartları (muhafaza süreleri sınırı olan olan yada hususi muhafaza şartları gerektiren gıdalar için),
Kullanım süresi (son kullanma zamanı yada üretim zamanı ile muhafaza süresi),
Hazırlama şartları (yan mamuller ve çocuk maması için),
Kullanım tavsiyesi (biyolojik aktivitesi olan besin katkıları için),
Kullanım şartları (bazı hastalıklarda kontrendikasyonlan)

KARANTİNA BELGESİ

Rusya Federasyonu’nda uygulanan standart prosedürünün yanısıra dış tecim işlemleri için geçerli olan öteki bir belge düzeni, nebat hayvan denetim ve karantina belgeleri uygulamasıdır.

Besin maddelerinin üretiminde ve dış ticaretinde uygulanan nebat ve hayvan karantina belgeleri, Rusya Federasyonu Ziraat Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı mahalli otoriteler tarafınca düzenlenmektedir.

Karantina belgeleri için de Rusya ile öteki ülkeler içinde ikili anlaşmalar imzalanmakta, bu çerçevede Rusya, içinde ikili anlaşmalar bulunan ülkelerce düzenlenen karantina belgelerin! geçerli addetmektedir. Rusya ek olarak, internasyonal normlara uygun olarak düzenlenen karantina belgelerim de kabul etmekte, dış tecim işlemlerinde ihracatçı şirket ile ithalatçı Rus finnası içinde imzalanan satış sözleşmelerinin Tanm Bakanlığı’na onaylatılması mecburi bulunmaktadır.

UYGUNLUK SERTİFİKASI (GOST–R)

Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti meydana getirilen ürünlerin çoğunluğu için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye’deki TSE belgesi durumunda olan sertifikalar Rusya Federasyonu’nda ilgili malın satışını yapmak için ön koşul olarak aranmaktadır. Sertifikalar GOSSTANDART Kuruluşunun yetkilendirmiş olduğu ROSTEST (Rusya Federasyonu Kontrol ve Sertifikasyon Merkezi) ve/yada ROSTEST’in yetki verdiği hususi firmalar aracılığı ile alınabilmektedir.

Rusya Federasyonu’nda satışı yapılacak bir malın Rusya standartlarına uygunluğunun tescil edilmesi olarak tanımlanabilecek kalite (uygunluk) sertifikası, Rusya Federasyonu’na ihraç edilecek bir parti mal için bir kereye mahsus olarak alınabileceği benzer biçimde, 1 senelik ve 3 senelik süreler için de alınabilmektedir. Anılan sertifikanın üstünde; sertifika alınan ürünün üretim yeri, ihracatçı şirket, ithalatçı şirket, malın pozisyon numarasi (GTİP), sözleşme tarih ve numarası benzer biçimde bilgiler bulunmaktadır.

1 yıl süreli Gost-R (uygunluk) sertifikası: Rusya Federasyonu’na ithalatı gerçekleştirecek olan ürün ve/yada ürünleri ithal edecek ithalatçı firmanın ihracatçı şirket ile yapacağı satış sözleşmesine dayanarak bir yıl süreli kalite (uygunluk) sertikası alabilmektedir. Geçerlilik süresi 1 yıl olan kalite sertifikalarını her yıl yenilemek gerekmektedir.

3 yıl süreli Gost-R (uygunluk) sertifikası: Rusya Federasyonu’na ihracatı gerçekleştirilecek ürünlerin üretim yerlerine 2 Rostest uzmanının gelmiş olarak yaptıkları araştırma neticesinde verilen kalite sertifikasıdır. Uygun görüldüğü takdirde kalite sertifikasi yalnız mal bazında değil, üretim ve yapınak bazında da verilebilmektedir. Süresi 3 yıl olan bu sertifikaya istenildiği kadar değişik ürün çeşidi yada ticari marka eklenebilmektedir.

GOST–R SERTİFİKASI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda örnek olabilmesi bakımından üretim yada yapınak bazında alınan 3 yıl geçerli Uygunluk Sertifikası için lüzumlu belgelere yer verilmiştir.

Dilekçe
Şirket Ana Sözleşmesi
Emek harcama Ruhsatı
Kira Kontratı yada Tapu
Vergi Levhasının Onaylı Örneği
Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri
İşyeri SSK Bildirgesi
Son 4 Aylık SSK Bordroları
Ürünün Marka Tescil Belgesi
Kalite Denetim Belgesi
Üretim Papılan Birim Tarafınca Hazırlanacak Teknik Föy (Ürüne ilişkin teknik özellikler)
Ürün Numunesi
Ürünün Ambalaj Numunesi
Ürünün Kullanma Talimatı
Üretim Aşamalarının Yazılı Dökümü ( Başlangıç aşamasından nihai üretime kadar geçen süre)

Rusya Federasyonu’na ithal edilen yada öteki bir değişle, ülkemizden Rusya Federasyonu’na ihraç edilen her ürün için Gost-R (Uygunluk) belgesine gerek kalmamıştır. Bazı aracı firmalar tarafınca sanki tüm ürünler için mecburi olarak gerekiyormuş benzer biçimde lanse edilmektedir.

(Toplam: 37, Bugün: 1 )